Rejestr Produktów Leczniczych - Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Produkty lecznicze wpisane do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych.
WPRPL v1.3.0